Aangepaste Algemene Voorwaarden voor Busverhuur van de SVA (versie 2020)

Geplaatst in: Uncategorized | 0


ALGEMENE VOORWAARDEN
Stichting Veteraan Autobussen (SVA)
Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid, wijzigingen
 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
 4. Organisatie- en/of Persoonsgegevens
 5. Prijzen, wijzigingen, betalingen
 6. Annulering
 7. Aansprakelijkheid van SVA
 8. Overmacht
 9. Overige voorwaarden
 10. Toepasselijk recht en geschillen
 11. Definities
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  Algemene Voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden van Stichting
  Veteraan Autobussen
  Offerte: Een door de SVA aan de Opdrachtgever verstrekte prijsopgave
  voor het te leveren product en/of de te leveren dienst alsmede de
  betalingsvoorwaarden waaronder de opdracht tot stand komt.
  Overeenkomst: De Overeenkomst tussen SVA en Opdrachtgever op basis
  waarvan de Opdrachtgever producten en/of diensten van de SVA afneemt.
  Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SVA een
  Overeenkomst heeft gesloten, niet zijnde een reisovereenkomst waarbij
  een tussenpersoon zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het
  verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde
  busreis.
  Producten en/of diensten: Producten en/of diensten die door de
  Opdrachtgever kunnen worden afgenomen en waar een vergoeding
  tegenover staat.
  Reiziger: Een door de SVA per bus te vervoeren persoon die in het kader
  van de Overeenkomst door een opdrachtgever is gerechtigd gebruik te
  maken van een door de SVA geleverde bus en/of dienst.
  Stichting Veteraan Autobussen: Opdrachtnemer, ingeschreven bij de KvK
  met nummer 41199153, en gevestigd aan de Vlijtseweg 86 te Apeldoorn
  ten deze vertegenwoordigd door de regionale afdeling.
 12. Toepasselijkheid, wijzigingen
  2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (alle rechtsverhoudingen
  die voortvloeien uit) de Overeenkomst tussen SVA en de Opdrachtgever. De
  Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van deze Algemene Voorwaarden
  een Overeenkomst is gesloten, stemt in met de toepasselijkheid van deze
  Algemene Voorwaarden.
  2.2 Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van deze Algemene
  Voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend
  is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen
  van deze Algemene Voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de
  betreffende bepaling.
  2.3 Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die
  door SVA voor de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld.
  2.4 Indien SVA niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden
  verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing
  zijn of dat SVA in enigerlei mate het recht zou verliezen om (in andere
  gevallen) de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene
  Voorwaarden te verlangen.
 13. Totstandkoming en duur van de Overeenkomst
  3.1 Alle aanbiedingen, uitingen en/of offertes van SVA zijn vrijblijvend, tenzij
  uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3.2 De Overeenkomst komt tot stand nadat SVA een aanvraag van de
  Opdrachtgever heeft geaccepteerd. De aanvraag vindt plaats door middel
  van een offerte van de SVA en geldt als door SVA geaccepteerd indien de
  Opdrachtgever bij de aanvraag de door SVA gevraagde gegevens volledig en
  juist heeft ingevoerd, de Opdrachtgever zich akkoord heeft verklaard met de
  Algemene Voorwaarden, SVA van de Opdrachtgever de Overeenkomst heeft
  ontvangen, en SVA niet om haar moverende reden binnen 5 werkdagen na
  ontvangst van de Overeenkomst deze heeft geweigerd.
  3.3 Door of vanwege SVA bij of na het sluiten van de Overeenkomst verstrekte
  informatie en gegevens zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in uitingen en/of aanbiedingen
  binden SVA niet.
  3.4 Degene die namens of ten behoeve van een ander een Overeenkomst
  aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de
  Overeenkomst voortvloeien. De Reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen
  deel aansprakelijk.
 14. Organisatie- en/of Persoonsgegevens
  4.1 SVA neemt in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens de
  uiterste zorgvuldigheid in acht met betrekking tot het gebruik van
  organisatie- en/of persoonsgegevens.
  4.2 Opdrachtgever is verplicht om wijzigingen in zijn/haar persoonsgegevens
  en/of andere relevante informatie welke voor de uitvoering van de SVA
  diensten van belang zijn (waaronder in ieder geval: e-mailadres,
  telefoonnummer, contactadres (straatnaam en postcode, niet zijnde een
  postbusadres, etc.) tijdig aan SVA door te geven via de door SVA opgegeven
  contactwijze.
 15. Prijzen/tarieven, wijzigingen, betaling
  5.1 Alle op de website van SVA en/of offertes genoemde prijzen en/of tarieven
  zijn uitgedrukt in Euro’s (€) en exclusief BTW en eventuele
  overheidsheffingen.
  5.2 SVA heeft te allen tijde het recht om de prijzen en/of tarieven te wijzigen en
  zal hiervan alsdan melding maken op een nader te bepalen wijze.
  Wijzigingen van de prijzen en/of tarieven treden direct na bekendmaking
  daarvan in werking. De Opdrachtgever kan de verhoging afwijzen.
  5.3 De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  Opdracht en/of offerte onverwijld aan SVA te melden.
  5.4 SVA is verplicht om alle op het moment van het uitbrengen van de offerte
  bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de opdrachtgever voor de
  aangeboden diensten moet betalen in de offerte op te nemen. Hieronder
  wordt verstaan eventuele aanvullende verzekeringen waar de opdrachtgever
  specifiek om heeft gevraagd en SVA niet noodzakelijkerwijs dient te hebben
  voor de uitvoering van de door haar te leveren producten en/of diensten.
  Ook kosten welke bij opdrachtverlening variëren naar gelang de grootte van
  het gezelschap en reserveringskosten voor door derden te leveren diensten
  behoren daartoe.
  5.5 De Opdrachtgever is gehouden de meerkosten te voldoen die hem in
  rekening worden gebracht indien op verzoek van de Opdrachtgever:
  a) meer kilometers zijn gereden dan zijn berekend in de ritprijs
  respectievelijk reissom,
  b) door aan de Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden ertoe
  heeft geleid dat is afgeweken van de oorspronkelijke opdracht;
  bijvoorbeeld route, tijdschema, verzorging en/of accommodatie.
  5.6 SVA is steeds gerechtigd om van de Opdrachtgever te verlangen om in delen
  of geheel vooraf de overeengekomen prijs te betalen. De opdrachtgever
  dient de prijs binnen de door de SVA bepaalde termijn te betalen. Bij het in
  gebreke blijven van de betaling door de Opdrachtgever is SVA gerechtigd
  om de Overeenkomst te ontbinden en is de Opdrachtgever gehouden aan de
  SVA de door deze reeds gemaakte kosten of overige schade te betalen. Deze
  schadevergoeding bedraagt minstens 30% van de overeengekomen prijs.
  5.7 In geval van niet tijdige betaling door de Opdrachtgever is hij een direct
  opeisbare boete verschuldigd van 1,5% per maand gedurende een periode
  van 6 maanden van de overeengekomen prijs. Na deze 6 maanden schakelt
  SVA een incassobureau in waarvan de kosten voor rekening komen van de
  Opdrachtgever.
  5.8 Alle kosten, zowel buitenrechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van
  juridische bijstand) die voor de SVA verbonden zijn aan de handhaving van
  haar rechten jegens de opdrachtgever, komen voor rekening van de
  Opdrachtgever.
  Algemene Voorwaarden Stichting Veteraan Autobussen, versie 2020 Pagina 2
 16. Annulering
  6.1 Indien de opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is hij verplicht de
  dientengevolge door de SVA geleden schade te vergoeden. Tenzij SVA en de
  Opdrachtgever anders zijn overeengekomen is de opdrachtgever de
  navolgende schadevergoeding verschuldigd:
  a) indien de opzegging plaatsvindt tenminste 22 kalenderdagen voor de
  dag waarop de Opdracht dient te worden uitgevoerd geldt een
  vergoeding van 15% van de overeengekomen prijs met een
  minimum van € 35,00
  b) indien de opzegging plaatsvindt op de 21e dag of tussen 21 en 14
  kalenderdagen voor de dag waarop de Opdracht dient te worden
  uitgevoerd geldt een vergoeding van 30% van de overeengekomen
  prijs
  c) indien de opzegging plaatsvindt op de 14e dag of tussen 14 en 2
  dagen voor de dag waarop de Opdracht dient te worden uitgevoerd
  geldt een vergoeding van 50% van de overeengekomen prijs
  d) indien de opzegging plaatsvindt op de 2e dag voor de dag waarop de
  Opdracht dient te worden uitgevoerd geldt een vergoeding van 75%
  van de overeengekomen prijs
  e) bij opzegging op de dag van vertrek of tijdens de uitvoering van de
  Opdracht de volledige overeengekomen prijs.
 17. Aansprakelijkheid
  7.1 SVA is nimmer aansprakelijk voor schade/kosten van de Opdrachtgever als
  gevolg van het onjuist of ongeoorloofd gebruik door de Opdrachtgever van
  datgene in de offerte is aangeboden.
  7.2 Elke aansprakelijkheid van SVA vervalt onmiddellijk indien de Opdrachtgever
  niet voldoet en/of heeft voldaan aan enige verplichting uit de Overeenkomst
  en/of deze Algemene Voorwaarden.
  7.3 SVA is niet aansprakelijk voor (onjuist en/of onvolledig) verstrekte
  informatie en gegevens, kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in
  uitingen en/of aanbiedingen.
  7.4 SVA is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van verlies of diefstal van
  eigendommen van de opdrachtgever of van de reiziger(s), indirecte schade,
  met inbegrip van maar niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade,
  gemiste besparingen, vertragingsschade en/of (andere) zuivere
  vermogensschade van de door haar geleverde producten en/of diensten aan
  de Opdrachtgever.
  7.5 SVA is aansprakelijk voor schade zoals deze in het reguliere
  consumentenverkeer kan voorkomen dan wel voor schade ten gevolge van
  een ongeval, en/of schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies
  dan wel beschadiging van diens bagage, uitsluitend ontstaan tijdens de
  uitvoering van de Opdracht, is haar aansprakelijkheid beperkt tot datgene
  door de SVA wettelijk verplicht is te verzekeren. De opdrachtgever kan
  verzoeken om een kopie te krijgen van de polisvoorwaarden.
  8 Overmacht
  8.1 Vanwege het historisch karakter van de museumbussen kan het voorkomen
  dat er door technische redenen geen andere en/of passende bus beschikbaar
  is. In dat geval annuleert SVA de Overeenkomst en restitueert SVA de van
  de Opdrachtgever ontvangen vergoeding.
  8.2 Indien door de Overheid en/of aan haar gelieerde partijen (denk aan bijv.
  KNMI) een verbod wordt uitgevaardigd of een bindend advies wordt gegeven
  of sterk wordt afgeraden om uitvoering te geven aan datgene is
  overeengekomen met de Opdrachtgever behoudt SVA zich het recht voor om
  de opdracht niet uit te voeren. In voorkomend geval heeft de Opdrachtgever
  geen recht op restitutie van de overeengekomen prijs en/of eventueel te
  maken andere kosten. In dergelijke gevallen dient de Opdrachtgever zijn
  eigen verzekering hiervoor aan te spreken.
  9 Overige voorwaarden
  9.1 De opdrachtgever is er mee bekend dat de bussen van de SVA en/of bussen
  van derden die door de SVA worden ingeschakeld, hebben vanwege hun
  leeftijd geen veiligheidsgordels. De reizigers worden geacht hier voldoende
  rekening mee te houden. Staan en/of lopen tijdens de rit is niet toegestaan.
  Kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar moeten altijd naast een
  volwassene zitten en kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar worden
  op schoot van een volwassene vervoerd.
  9.2 De bussen van de SVA en/of bussen van derden die door de SVA worden
  ingeschakeld zijn vanwege de hoge instap en smalle gangpaden slecht of
  zeer beperkt toegankelijk voor minder validen. Het meenemen van
  rolstoelen is niet mogelijk. Per bus kunnen maximaal 2 rollators ingeklapt
  worden meegenomen. Het meenemen van kinderwagens en/of buggy’s is
  beperkt of net mogelijk, dat afhankelijk van het type bus. Informeert u
  voortijdig hiernaar.
  9.3 SVA is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
  tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij
  de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot
  enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de
  haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
  a) indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan
  enige verplichting die voor haar uit de met SVA gesloten
  Overeenkomst (incl. onderhavige Algemene Voorwaarden)
  voortvloeit;
  b) indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtgever niet
  in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens SVA te
  voldoen en niet is voldaan aan een schriftelijke sommatie van SVA
  binnen de daarbij gestelde termijn;
  c) indien de Opdrachtgever in faillissement verkeert, dan wel indien er
  sprake is van surseance van betaling of de schuldsaneringsregeling
 18. Toepasselijk recht en geschillen
  10.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen SVA en de Opdrachtgever is Nederlands
  recht van toepassing.
  10.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend
  voor de uitleg daarvan.
  10.3 Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de
  Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen worden
  onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in
  Nederland. SVA zal het geschil voor leggen aan die rechter die, uitgaande
  van de vestigingsplaats van de Opdrachtgever, bevoegd is van het geschil
  kennis te nemen.