Aangepaste Algemene Voorwaarden voor Busverhuur van de SVA 2022

ALGEMENE VOORWAARDEN

Stichting Veteraan Autobussen (SVA)

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid, wijzigingen
 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
 4. Organisatie- en/of Persoonsgegevens
 5. Prijzen, wijzigingen, betalingen
 6. Annulering
 7. Aansprakelijkheid van SVA
 8. Overmacht
 9. Overige voorwaarden
 10. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden van Stichting Veteraan Autobussen

Offerte: Een door de SVA aan de Opdrachtgever verstrekte prijsopgave voor het te leveren product en/of de te leveren dienst alsmede de betalingsvoorwaarden waaronder de opdracht tot stand komt.

Overeenkomst: De Overeenkomst tussen SVA en Opdrachtgever op basis waarvan de Opdrachtgever producten en/of diensten van de SVA afneemt.

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SVA een Overeenkomst heeft gesloten, niet zijnde een reisovereenkomst waarbij een tussenpersoon zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde busreis.

Producten en/of diensten: Producten en/of diensten die door de Opdrachtgever kunnen worden afgenomen en waar een vergoeding tegenover staat.

Reiziger: Een door de SVA per bus te vervoeren persoon die in het kader van de Overeenkomst door een opdrachtgever is gerechtigd gebruik te maken van een door de SVA geleverde bus en/of dienst.

Stichting Veteraan Autobussen: Opdrachtnemer, ingeschreven bij de KvK met nummer 41199153, en gevestigd aan de Vlijtseweg 86 te Apeldoorn ten deze vertegenwoordigd door de regionale afdeling.

 • Toepasselijkheid, wijzigingen
 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (alle rechtsverhoudingen die voortvloeien uit) de Overeenkomst tussen SVA en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van deze Algemene Voorwaarden een Overeenkomst is gesloten, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 • Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
 • Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door SVA voor de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld.
 • Indien SVA niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat SVA in enigerlei mate het recht zou verliezen om (in andere gevallen) de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 • Totstandkoming en duur van de Overeenkomst
 • Alle aanbiedingen, uitingen en/of offertes van SVA zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • De Overeenkomst komt tot stand nadat SVA een aanvraag van de Opdrachtgever heeft geaccepteerd. De aanvraag vindt plaats door middel van een offerte van de SVA en geldt als door SVA geaccepteerd indien de Opdrachtgever bij de aanvraag de door SVA gevraagde gegevens volledig en juist heeft ingevoerd, de Opdrachtgever zich akkoord heeft verklaard met de Algemene Voorwaarden, SVA van de Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontvangen, en SVA niet om haar moverende reden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Overeenkomst deze heeft geweigerd.
 • Door of vanwege SVA bij of na het sluiten van de Overeenkomst verstrekte informatie en gegevens zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in uitingen en/of aanbiedingen binden SVA niet.
 • Degene die namens of ten behoeve van een ander een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. De Reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
 • Organisatie- en/of Persoonsgegevens
 • SVA neemt in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens de uiterste zorgvuldigheid in acht met betrekking tot het gebruik van organisatie- en/of persoonsgegevens.
 • Opdrachtgever is verplicht om wijzigingen in zijn/haar persoonsgegevens en/of andere relevante informatie welke voor de uitvoering van de SVA diensten van belang zijn (waaronder in ieder geval: e-mailadres, telefoonnummer, contactadres (straatnaam en postcode, niet zijnde een postbusadres, etc.) tijdig aan SVA door te geven via de door SVA opgegeven contactwijze.
 • Prijzen/tarieven, wijzigingen, betaling
 • Alle op de website van SVA en/of offertes genoemde prijzen en/of tarieven  zijn uitgedrukt in Euro’s (€) en exclusief BTW en eventuele overheidsheffingen.
 • SVA heeft te allen tijde het recht om de prijzen en/of tarieven te wijzigen en zal hiervan alsdan melding maken op een nader te bepalen wijze. Wijzigingen van de prijzen en/of tarieven treden direct na bekendmaking daarvan in werking. De Opdrachtgever kan de verhoging afwijzen.
 • De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde Opdracht en/of offerte onverwijld aan SVA te melden.
 • SVA is verplicht om alle op het moment van het uitbrengen van de offerte bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de opdrachtgever voor de aangeboden diensten moet betalen in de offerte op te nemen. Hieronder wordt verstaan eventuele aanvullende verzekeringen waar de opdrachtgever specifiek om heeft gevraagd en SVA niet noodzakelijkerwijs dient te hebben voor de uitvoering van de door haar te leveren producten en/of diensten. Ook kosten welke bij opdrachtverlening variëren naar gelang de grootte van het gezelschap en reserveringskosten voor door derden te leveren diensten behoren daartoe.
 • De Opdrachtgever is gehouden de meerkosten te voldoen die hem in rekening worden gebracht indien op verzoek van de Opdrachtgever:
 • meer kilometers zijn gereden dan zijn berekend in de ritprijs respectievelijk reissom,
 • door aan de Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden ertoe heeft geleid dat is afgeweken van de oorspronkelijke opdracht; bijvoorbeeld route, tijdschema, verzorging en/of accommodatie.
 • SVA is steeds gerechtigd om van de Opdrachtgever te verlangen om in delen of geheel vooraf de overeengekomen prijs te betalen. De opdrachtgever dient de prijs binnen de door de SVA bepaalde termijn te betalen. Bij het in gebreke blijven van de betaling door de Opdrachtgever is SVA gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden en is de Opdrachtgever gehouden aan de SVA de door deze reeds gemaakte kosten of overige schade te betalen. Deze schadevergoeding bedraagt minstens 30% van de overeengekomen prijs.
 • In geval van niet tijdige betaling door de Opdrachtgever is hij een direct opeisbare boete verschuldigd van 1,5% per maand gedurende een periode van 6 maanden van de overeengekomen prijs. Na deze 6 maanden schakelt SVA een incassobureau in waarvan de kosten voor rekening komen van de Opdrachtgever.
 • Alle kosten, zowel buitenrechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand) die voor de SVA verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de opdrachtgever, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 • Annulering
 • Indien de opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is hij verplicht de dientengevolge door de SVA geleden schade te vergoeden. Tenzij SVA en de Opdrachtgever anders zijn overeengekomen is de opdrachtgever de navolgende schadevergoeding verschuldigd:
 • indien de opzegging plaatsvindt tenminste 22 kalenderdagen voor de dag waarop de Opdracht dient te worden uitgevoerd geldt een vergoeding van 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 35,00
 • indien de opzegging plaatsvindt op de 21e dag of tussen 21 en 14 kalenderdagen voor de dag waarop de Opdracht dient te worden uitgevoerd geldt een vergoeding van 30% van de overeengekomen prijs
 • indien de opzegging plaatsvindt op de 14e dag of tussen 14 en 2 dagen voor de dag waarop de Opdracht dient te worden uitgevoerd geldt een vergoeding van 50% van de overeengekomen prijs
 • indien de opzegging plaatsvindt op de 2e dag voor de dag waarop de Opdracht dient te worden uitgevoerd geldt een vergoeding van 75% van de overeengekomen prijs
 • bij opzegging op de dag van vertrek of tijdens de uitvoering van de Opdracht de volledige overeengekomen prijs.
 • Aansprakelijkheid
 • SVA is nimmer aansprakelijk voor schade/kosten van de Opdrachtgever als gevolg van het onjuist of ongeoorloofd gebruik door de Opdrachtgever van datgene in de offerte is aangeboden.
  • Elke aansprakelijkheid van SVA vervalt onmiddellijk indien de Opdrachtgever niet voldoet en/of heeft voldaan aan enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.
 • SVA is niet aansprakelijk voor (onjuist en/of onvolledig) verstrekte informatie en gegevens, kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in uitingen en/of aanbiedingen.
 • SVA is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van verlies of diefstal van eigendommen van de opdrachtgever of van de reiziger(s), indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, gemiste besparingen, vertragingsschade en/of (andere) zuivere vermogensschade van de door haar geleverde producten en/of diensten aan de Opdrachtgever.
 • SVA is aansprakelijk voor schade zoals deze in het reguliere consumentenverkeer kan voorkomen dan wel voor schade ten gevolge van een ongeval, en/of schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van diens bagage, uitsluitend ontstaan tijdens de uitvoering van de Opdracht, is haar aansprakelijkheid beperkt tot datgene door de SVA wettelijk verplicht is te verzekeren. De opdrachtgever kan verzoeken om een kopie te krijgen van de polisvoorwaarden. 
 • Overmacht
 • Vanwege het historisch karakter van de museumbussen kan het voorkomen dat er door technische redenen geen andere en/of passende bus beschikbaar is. In dat geval annuleert SVA de Overeenkomst en restitueert SVA de van de Opdrachtgever ontvangen vergoeding.
 • Indien door de Overheid en/of aan haar gelieerde partijen (denk aan bijv. KNMI) een verbod wordt uitgevaardigd of een bindend advies wordt gegeven of sterk wordt afgeraden om uitvoering te geven aan datgene is overeengekomen met de Opdrachtgever behoudt SVA zich het recht voor om de opdracht niet uit te voeren. In voorkomend geval heeft de Opdrachtgever geen recht op restitutie van de overeengekomen prijs en/of eventueel te maken andere kosten. In dergelijke gevallen dient de Opdrachtgever zijn eigen verzekering hiervoor aan te spreken.
 • Overige voorwaarden
 • De opdrachtgever is er mee bekend dat de bussen van de SVA en/of bussen van derden die door de SVA worden ingeschakeld, hebben vanwege hun leeftijd geen veiligheidsgordels. De reizigers worden geacht hier voldoende rekening mee te houden. Staan en/of lopen tijdens de rit is niet toegestaan. Kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar moeten altijd naast een volwassene zitten en kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar worden op schoot van een volwassene vervoerd.
 • De bussen van de SVA en/of bussen van derden die door de SVA worden ingeschakeld zijn vanwege de hoge instap en smalle gangpaden slecht of zeer beperkt toegankelijk voor minder validen. Het meenemen van rolstoelen is niet mogelijk. Per bus kunnen maximaal 2 rollators ingeklapt worden meegenomen. Het meenemen van kinderwagens en/of buggy’s is beperkt of net mogelijk, dat afhankelijk van het type bus. Informeert u voortijdig hiernaar.
 • SVA is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:
 • indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met SVA gesloten Overeenkomst (incl. onderhavige Algemene Voorwaarden) voortvloeit;
 • indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens SVA te voldoen en niet is voldaan aan een schriftelijke sommatie van SVA binnen de daarbij gestelde termijn;
 • indien de Opdrachtgever in faillissement verkeert, dan wel indien er sprake is van surseance van betaling of de schuldsaneringsregeling

10.     Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen SVA en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 1. Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in Nederland. SVA zal het geschil voor leggen aan die rechter die, uitgaande van de vestigingsplaats van de Opdrachtgever, bevoegd is van het geschil kennis te nemen.